LeetCode题解(0208):实现Trie(前缀树)(Python)

题目:原题链接(中等)

标签:设计、字典树

解法时间复杂度空间复杂度执行用时
Ans 1 (Python)所有操作 = O ( L ) O(L) O(L) O ( W + L ) O(W+L) O(W+L)120ms (92.58%)
Ans 2 (Python)
Ans 3 (Python)

解法一:

class Trie:
  def __init__(self):
    self.root = {}

  def insert(self, word: str) -> None:
    node = self.root
    for ch in word:
      if ch not in node:
        node[ch] = {}
      node = node[ch]
    node["#"] = True

  def search(self, word: str) -> bool:
    node = self.root
    for ch in word:
      if ch not in node:
        return False
      node = node[ch]
    return "#" in node

  def startsWith(self, prefix: str) -> bool:
    node = self.root
    for ch in prefix:
      if ch not in node:
        return False
      node = node[ch]
    return True
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页